Inleiding
De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financiële dienstverlening. De complete tekst van de Wfd kunt u vinden op de website www.minfin.nl.

Wie zijn wij?
Wij zijn onafhankelijke adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico-s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Onze diensten
Algemeen
Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
1. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
2. Levensverzekeringen
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om (eenjarige) overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
3. Hypotheken
Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.
4. Schadeverzekeringen
Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt indien u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan arbeidsongeschiktheids- verzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en een inboedel- en/of opstalverzekering
5. Financiële planning
Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Levensverzekeringen
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico-s u kunt verzekeren en welke risico-s u zelf kunt dragen.
3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financi‰le instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt
5. Op basis van uw cli‰ntprofiel, risicoprofiel en ervaring met het afsluiten van financi‰le producten stellen wij het hypotheekadvies samen
6. Wij staan u, indien nodig, terzijde bij het invullen van de aanvraag van een hypotheek en hieraan gerelateerde verzekeringen
7. Wij controleren, indien nodig, met u of de aanvraag van de hypotheek en hieraan gerelateerde verzekeringen correct en volledig is opgesteld
8. In een later stadium controleren wij of de hypotheekofferte en verzekeringsofferte conform de aanvraag is.
9. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
10. Voor zover noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
11. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
12. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw hypotheek en het hieraan gerelateerde verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Hypotheken
Indien u ons op het gebied van hypotheken inschakelt, kunt u van ons desgewenst de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt.
2. Wij overleggen vervolgens met u welke risico-s voor u aanvaardbaar zijn, welke u kunt verzekeren en welke risico s u zelf kunt dragen
3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden
4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt
5. Op basis van uw cliëntprofiel, risicoprofiel en ervaring met het afsluiten van financiële producten stellen wij het hypotheekadvies samen
6. Wij staan u, indien nodig, terzijde bij het invullen van de aanvraag van een hypotheek en hieraan gerelateerde verzekeringen
7. Wij controleren, indien nodig, met u of de aanvraag van de hypotheek en hieraan gerelateerde verzekeringen correct en volledig is opgesteld
8. In een later stadium controleren wij of de hypotheekofferte en verzekeringsofferte conform de aanvraag is.
9. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
10. Voor zover noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
11. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
12. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw hypotheek en het hieraan gerelateerde verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
13. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de hypotheek of hieraan gerelateerde verzekeringen, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
14. Een hypotheek en hieraan gerelateerde verzekeringen sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de hypotheek en/of verzekeringen wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
15. Indien de datum waarop de hypotheek moet worden afgelost nadert, bespreken wij, indien u dit wenst, met u op welke wijze deze aflossing het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herfinanciering.
16. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij op uw verzoek, namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Schadeverzekeringen
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienst verlening verwachten:
1. Wij maken op uw verzoek een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico-s u naar onze mening zou moeten verzekeren en welke risico-s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Het is hierbij belangrijk dat u juiste en volledige gegevens verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
6. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hier voor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
7. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
8. Mocht u schade onder vinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
9. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij, indien u dit wenst, namens u die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

Wat verwachten wij van u?

1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico-s onverzekerd blijven.
4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV, Eimerick 45 , 5653 RK Eindhoven, tel 040-2928456.
Wij zijn op werkdagen geopend van 9:00 tot en met 17:00 uur Bezoekadres: Eimerick 37, 5653 RJ Eindhoven.
Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax 040-2515901 of e-mail info@vanderlindenbv.nl

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

A. Incasso door verzekeraar
1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.
2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.
3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
4. Premies worden in principe per jaar betaald.
5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.
6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.
7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

B. Afspraken rondom premiebetaling
1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen, te adviseren. Aanvragen kunnen wij alleen doen bij maatschappijen waarvan we een agentschap hebben.

Hoe worden wij beloond?
1. Beloning op basis van provisie. (alleen als er geen provisieverbod op het product is)
Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.
2. Beloning op basis van declaratie ( bij hypotheken en verzekeringen waarbij een provisie verbod van toepassing is )
Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. Wij specificeren onze nota s naar opdracht.

Onze kwaliteit
1. Ons kantoor staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (afm). De afm heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:
-Schadeverzekeringen
-Levensverzekeringen
-Hypothecair krediet
-Consumptief krediet
-Spaarrekeningen
-Betaalrekeningen
2. Ons kantoor is ingeschreven in het wfd-register onder nummer: 12003436
Registratie is een wettelijke verplichting. Het wfdregister is te raadplegen op de website van de afm (www.afm.nl). 
3. Adviseurs staan geregistreerd bij Stichting Erkenning Hypotheekadviseur (SEH). Het register is te raadplegen op de site van de stichting. (www.seh.nl)
4. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
5. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beëindiging relatie
1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekerings-contracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.
Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht: klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) (www.kifid.nl); Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, ons aansluitnummer is 300.001096.
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

juli 2011