Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, opdat u gebruik kunt maken van onze diensten of wij van die van u. We gebruiken uw persoonsgegevens o.a. voor het verwerken van uw administratie, de afhandeling van betalingen, om u te kunnen bellen/schrijven als dat nodig is voor onze dienstverlening en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het doen van belastingaangiftes). De persoonsgegevens worden o.a. verwerkt in ons CRM-systeem. Wij verwerken onder meer voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en -plaats, BSN-nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

We verwerken bijzondere persoonsgegevens, uitsluitend voor zover dit is toegestaan. Voorts verwerken we uw persoonsgegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen. Dit zijn we namelijk verplicht op grond van onze gedragsregels. Het komt daarbij voor dat wij informatie opvragen bij derden zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

In het geval we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw (uitdrukkelijke) toestemming hiervoor vragen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doelen te realiseren. Het kan voorkomen dat de informatie intern gedeeld wordt. Onze medewerkers zijn net als wij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Delen met anderen

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Onze website gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens, die u zelf aan ons verstrekt heeft, aan u terug te geven, zodat u deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verschaffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@vanderlindenbv.nl
of telefonisch via 040 – 292 84 56. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Indien wij persoonsgegevens van u hebben gecorrigeerd of verwijderd dan zullen wij aan derden – aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt – zo spoedig mogelijk kennisgeven van de correctie of verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt.

Beveiliging

Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vanderlindenbv.nlof telefonisch via 040 – 2928456.

Klachtrecht

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV of telefonisch via 040 – 2928456 indien u vragen en/of opmerkingen heeft. Bent u (daarna nog) ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht tot wijziging

Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden hier gepubliceerd. Administratie en Assurantiekantoor van der Linden BV raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.